خلوت گزیده

اینجا برای من است

بایگانی
آخرین مطالب

من درباره ندارم.

گاه شجریان گوش می دهم، کتاب می خوانم به گذشته سختم فکر می کنم با قهوه کمی جان می گیرم و برای آینده تلخ ترم دست و پا می زنم...